Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Privatumo ir talpinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems geraklinika.lt tinklalapio (toliau – Tinklalapis) vartotojams (toliau – Vartotojai), kurie naudojasi Tinklalapio paslaugomis ir talpina atsiliepimus apie gydytojus.


1.2. Taisyklėse apibrėžiamos Vartotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir saugojimo sąlygos, taip pat Vartotojų įsipareigojimai ir atsakomybė, talpinant atsiliepimus Tinklalapyje.


Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

2.1. Registruodamiesi arba naudodamiesi Tinklalapio paslaugomis, Vartotojai sutinka, kad Tinklalapio valdytojas rinktų, saugotų ir tvarkytų jų asmens duomenis, tokius kaip el. pašto adresas, vardas, pavarde, atsiliepimo tekstas, įvertinimas, IP adresas ir kitus duomenis, kurie yra būtini Tinklalapio paslaugų teikimui.


2.2. Vartotojų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik Tinklalapio paslaugų teikimo, atsiliepimų analizės ir vertinimo tikslais.


Vartotojų įsipareigojimai ir atsakomybė

3.1. Vartotojas įsipareigoja talpinti tik tikrus, pagrįstus ir savo patirtimi paremtus atsiliepimus apie gydytojus.


3.2. Vartotojas įsipareigoja neskelbti šmeižiančių, nepagrįstai neigiamų ar kitokiu būdu pakenkiančių gydytojų ar kitų asmenų reputacijai atsiliepimų.


3.3. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už savo talpinamus atsiliepimus ir supranta, kad gali būti atsakingas už neteisėtus, šmeižiantį ar pakenkiančius gydytojų reputacijai atsiliepimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.


Duomenų saugojimas ir apsauga

4.1. Tinklalapio valdytojas įsipareigoja laikytis visų būtinų priemonių asmens duomenų apsaugai užtikrinti, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.


4.2. Tinklalapio valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl teisės aktų reikalavimų, teismo sprendimo ar kitų įstatymų numatytų atvejų.


4.3. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos Tinklalapio valdytojas saugo, taip pat turi teisę prašyti pataisyti arba ištrinti savo asmens duomenis, kiek tai nėra prieštaraujama teisės aktams.


Atsakomybės ribojimas

5.1. Tinklalapio valdytojas neatsako už Vartotojų pateikiamų atsiliepimų teisingumą, išsamumą ar objektyvumą. Vartotojai talpina atsiliepimus savo nuožiūra ir atsako už jų turinį.


5.2. Tinklalapio valdytojas neatsako už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, žalą ar nepatogumus, kuriuos Vartotojas ar tretieji asmenys patiria dėl Tinklalapio naudojimo ar Vartotojų pateiktų atsiliepimų.


Taisyklių pakeitimai

6.1. Tinklalapio valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai keisti šias Taisykles, informuodamas Vartotojus apie tai Tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje.


6.2. Vartotojai įsipareigoja reguliariai tikrinti Taisykles dėl jų pakeitimų. Naudodamiesi Tinklalapio paslaugomis po Taisyklių pakeitimų paskelbimo, Vartotojai laikomi sutikusiais su visais pakeitimais.


Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudaromos ir vykdomos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei derybos nesibaigia sėkmingai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


7.2. Vartotojas, naudodamasis Tinklalapio paslaugomis, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jomis. Jei Vartotojas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis Tinklalapio paslaugomis.


7.3. Visi Tinklalapio paslaugų teikimo ir šių Taisyklių vykdymo klausimai, kurie nėra išspręsti šiose Taisyklėse, reguliuojami galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


Paskutinis Taisyklių pakeitimas įsigaliojo: 2023-03-25.